Search form

Ɨtaikena Peba 6:10

10Ɨ towaina yɨt b'ugwatena wɨngɨrɨnd, God kea Stepanom b'ogɨl multekɨp dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokawonj. Sɨ Stepano re onggɨtyam danda kenaemb yɨt apureninonj, ngɨrpu opimemb ton kɨma yɨt b'ugwatena rɨgap makwa rɨrɨr na aukɨto tina yɨtkak gou wa omnenam.