Search form

Ɨtaikena Peba 6:11

11Sɨ ton nɨnda rɨga wɨgawɨga engauto dɨde b'anygɨnena nya ke auyaento yɨtkak opurenam odede da, “Sɨn ke Mosem pɨlwa dɨde Godɨm pɨlwa b'ɨsadrena yɨtkak utkundenonda Stepanomna opurena wɨngɨrɨnd.”