Search form

Ɨtaikena Peba 6:12

12Ɨ ton ket onggɨtyam b'anygɨnena yɨtkak opurena ke Ju rɨga ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ɨl angkɨto Stepanom pɨlwa soro omnɨkam. Sɨ komkesa rɨgap kea soro aukɨto, ɨ ket wuwonj Stepanom pɨlwa, ɨ tin yɨmɨnd yusunato dɨde ket yiyo de Ju rɨga waina Sanedrin kot wa.