Search form

Ɨtaikena Peba 6:14

14Ɨ sɨn kea tin yutkundenonda odede opurenand da, ‘Onggɨt Najaret tunggam Yesut ɨta itrorɨk dem onggɨtyam yɨnamet, dɨde kwa opima tengenjiny dem gog rɨna re Mose mera nogoninonj.’”