Search form

Ɨtaikena Peba 6:15

15Ɨ komkesa rɨga yepiya re omnɨki wekenonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, yɨr ɨsokto ti pɨlwa. Ɨ ton tina wɨp yɨr yɨpko re ɨja na ɨt re aneru ma wɨp re dɨde.