Search form

Ɨtaikena Peba 6:2

2Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨgap ara emokto komkesa Yesu ma b'auyaena rɨga, ɨ dɨde amnɨto da, “Sɨn wa pɨtapɨta tamnaindam sowaina bebɨg. Sɨ sɨn re ɨta kak wa yomnenyu Godɨmna yɨtkak gatab wɨko, nokɨp sɨn jogjog owou yingg iyena wɨko im amnɨkenindam. Sɨ odede mɨle re ma b'ogɨl e ainy sowanɨm omnɨkam Godɨm wɨpɨnd.