Search form

Ɨtaikena Peba 6:3

3Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn b'obogɨl yɨr teyenindam ɨ tabagɨkindam seben (7) ɨmɨnjog b'ogɨl mɨleyam rɨga yepim re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke dɨde b'ogɨl multekɨp ke yɨndangɨr auki wekeny. Ɨ sɨn towa mimemb danda takaindam

onggɨtyam owou yingg iyena wɨko omnɨkam.