Search form

Ɨtaikena Peba 6:5

5Ɨ komkesa b'eoma rɨgap towaina yɨt sam kɨma yokateno, ɨ ton ket rɨga abagɨkto. Sɨ opimemb jɨ nyɨ Stepano yet re gar ke utkunda ke dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr auki na yɨbnonj, ɨ Pilip, ɨ Prokoro, ɨ Nikanor, ɨ Timona, ɨ Parmena, ɨ dɨde Antiyok ke rɨga Nikolao yet re naskand God ma obagendi kesa rɨga na yɨbnonj ajɨ yɨmta ke engendonj Ju rɨga waina omnɨka mɨle wa.