Search form

Ɨtaikena Peba 6:6

6Seg ket rɨgap ten eito ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨp wa ɨ awɨnkɨto. Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨgap yɨr opmitto dɨde yɨm aramkɨto towa pɨlɨnd towanɨm danda okawam.