Search form

Ɨtaikena Peba 6:7

7Sɨ Godɨmna yɨt warabag auka yikenonj, sɨ Yesu ma b'auyaena rɨga ma sobijog na b'aikɨndento Yerusalem taunɨnd. Ɨ ukoi yɨna sɨ rɨgaina bobo daka kea utkundento God ma yɨrkokar bage yɨt, ɨ ket Yesund gar ke utkunda ke yokato dɨde Tin yɨmta yundoko.