Search form

Ɨtaikena Peba 6:8

Stepanond Yɨmɨnd Yokato Negɨr Omnam

8Ɨ Stepano re Godɨmna wurar dɨde danda kena yɨndangɨr auki yɨbnonj, sɨ ton amnɨkinonj ukoijog moga kɨma danda wɨko dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨga wa wɨngɨrɨnd.