Search form

Ɨtaikena Peba 6:9

9Ɨ Yerusalem taunɨnd yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ebnawonj towa mana opi re B'ɨtrari Rɨga ɨ Kurene Rɨga ɨ dɨde Aleksandrea Rɨga. Ɨ re Stepano yɨt apureninonj, onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke nɨnda rɨga dɨde kwa Kilikiya dɨde Asiya ke nɨnda rɨga yɨpand soro kɨma owɨnkɨto Stepano kɨma yɨt b'ugwatenam.