Search form

Ɨtaikena Peba 7:11

11Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea ukoi sou pɨta awonj komkesa Ejipt dɨde Kanaan gou wɨngɨrɨnd, sɨ ukoi bebɨg kɨma b'ɨdgotnena na aukonj. Sɨ onggɨt penaemb mera b'uwarɨp daka ma rɨrɨr na owou odarkam aukɨto.