Search form

Ɨtaikena Peba 7:16

16Ɨ ton ket towaina ujgɨm eito Sekem wa Kanaan eriyand rɨna re Abraam naskand yɨpa gou kɨpol wulkɨp ke yokatonj Amorɨmna b'ɨgawar wa pɨlke, ɨ ket ademb jɨ aramkenento onggɨt yɨpaina gopmet wa rɨna re Abraam yoskonj.