Search form

Ɨtaikena Peba 7:17

17“Sɨ re ket God ma tɨrɨr omni powa andred (400) kemag wus wa auka ikonj rɨna re God Abraamɨnd tɨrɨr yɨt yokawonj ɨtendam Kanaan wa, meraina Israel rɨga kea b'usmurento dɨde ukoi warabag auka wuwenonj Ejiptɨnd,