Search form

Ɨtaikena Peba 7:19

19Ton b'anygɨnena nya ke meraina gu rɨga amneninonj. Ɨ ton ket mera b'uwar wa pɨlɨnd negɨrjog b'ingawa yɨt yoramitonj towaina sisɨl ukuki b'ɨga oramitenam de bau wa, nokɨm da ɨdenat onggɨt b'ɨgap maka yilo okasi dem.