Search form

Ɨtaikena Peba 7:2

2Sɨ Stepano mɨra amninonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar, ɨ kor b'uwar! Wɨn nutkunda! Mera b'u Abraam naskand yɨbnonj ade Mesopotamiya wa. Ɨ re ton maka menon yokatonj Aran wa, b'ogɨl ɨnyomarena God pɨtapɨta awonj ti pɨlwa.