Search form

Ɨtaikena Peba 7:24

24Sɨ ton ket yikonj towa pɨlwa. Ɨ re ton yɨr yongonj yɨpa Ejipt rɨga nenegɨr kana ingaenand yɨpa Israel rɨgand, ton kea onggɨt Ejipt rɨgaina negɨr mɨle gatab yɨsagɨkonj, dɨde ket mɨra omnam yongandonj uj tama na.