Search form

Ɨtaikena Peba 7:25

25Ɨ Mose ɨja na nony menamena yomnɨkonj odede da, ‘Koina Israel nany dɨde yɨngganwar b'ogla b'obogɨl nony raukinem da God ɨta ken nitngau ten opendam onggɨt b'ɨdgotnena ke’. Ajɨ ton maka nony aukɨto.