Search form

Ɨtaikena Peba 7:26

26Ɨ yɨpa bibɨr kak ke, re ton yɨr angonj nɨmog Israel rɨga b'ipowand, ton pop ɨl ongka eyenonj rɨgarɨga awowɨm. Ɨ ket ton towa ganggand ngɨmbla omnam amnonj da, ‘Wɨi, wɨn osiemb b'ipoya re nanyɨnggan i. Nangga pai wɨn walenggyam walenggyam nenegɨr kana b'ipoya?’