Search form

Ɨtaikena Peba 7:27

27Ajɨ onggɨt rɨgat yet re ti rɨgand nenegɨr kana yomnenonj, ton Mosend yotoukitonj yɨu wa, ɨ ket yomnonj da, ‘Yet mor danda mokawonj sowanɨm wɨp iyoi rɨgam dɨde b'ɨsagɨka rɨgam?