Search form

Ɨtaikena Peba 7:29

29Re Mose onggɨtyam tina yɨt utkundonj, ton moga na awonj, ɨ ket b'ɨkenonj Ejipt ke. Ɨ ton ket yikonj Midiyan gou wa, ɨ obayam awonj onggɨt gowɨnd. Sɨ ademb de ton kongga wokatonj, ɨ ton ket nɨmog b'ɨga arakonj.