Search form

Ɨtaikena Peba 7:30

30“Ɨ kwa ton ademb de nɨnda poti (40) kemag b'ɨskokinonj. Seg ket yɨpa wɨnɨnd re ton yikonj wul kesa tungg wa de Sinai dor wa, ton kea yɨr yongonj yɨpa b'uwaep wul dɨmɨl b'ɨrmatenand. Ɨ kwa Mose yɨr yongonj yɨpa aneru onggɨt b'uwaepɨnd.