Search form

Ɨtaikena Peba 7:31

31Ɨ re Mose yɨr yɨpkonj ɨtemb gasa, ton kɨd kesa awonj. Re ton b'obogɨl yɨr ongongɨm yikonj de onggɨt b'uwaep wus wa, ton ket Yonggyamɨnd nonykok yutkundonj da,