Search form

Ɨtaikena Peba 7:32

32‘Kon re mor b'uwar waina God en, Abraamɨmna ɨ Isakɨmna ɨ dɨde Yakobɨmna God en.’ Re Mose yɨt utkundonj, ton ukoi moga kɨma kaktɨtɨ aukonj. Sɨ onggɨt penaemb ton maka ket b'usaya yɨr aenonj.