Search form

Ɨtaikena Peba 7:33

33Ɨ Yonggyam kwa tin yomnonj da, ‘Man mor pɨsɨnd yongɨnkak atogɨkine, mop nokɨp ɨtemb pɨpmet rokate re man onyiti mɨbnyɨt re yɨna gou e.