Search form

Ɨtaikena Peba 7:34

34Kon kea yɨr ongong eyeninyɨmɨn Koina Israel rɨgaina bebɨg kɨma b'ɨdgotnena de Ejiptɨnd. Ɨ Kon ke utkundenenyɨmɨn towaina b'aena. Sɨ onggɨt paemb yu Kon netken dɨkɨnd ten ɨtrekam towaina bebɨg kɨma b'ɨdgotnenam pɨlke. Sɨ metkɨm, Kon ɨta men mɨtɨtmɨkisɨn de Ejipt wa.’