Search form

Ɨtaikena Peba 7:35

35Sɨ Mose ɨntemb jɨ rɨga yena re naskand Israel rɨgap yɨsayo odede yɨt kɨma da, ‘Yet mor danda mokawonj wɨp iyoi rɨgam dɨde b'ɨsagɨka rɨgam?’ Ajɨ Godɨt ɨtemb rɨga Mosem danda yokawonj Israel rɨga wa wɨp iyoi rɨgam dɨde towaina b'ɨdgotnenam pɨlke ɨtreka rɨgam. Ɨ God ket onggɨt anerumna yɨmɨnd tin yoramitonj yet re pɨtapɨta awonj b'uwaepɨnd, dɨde ket yɨtmɨkitonj towa pɨlwa.