Search form

Ɨtaikena Peba 7:37

37Ɨ ɨntaemb jɨ Mose yet re Israel rɨga wumɨr amninonj da, ‘God ɨta wa tetmɨkitau dem yɨpa bageyam wainajog gu rɨga wa pɨlke odede ɨt re kon re dɨde.’