Search form

Ɨtaikena Peba 7:38

38Ɨ ɨntaemb jɨ yɨpaina Mose yet re wul kesa tunggɨnd yɨpand yɨbnenenonj Israel rɨga bobo kɨma. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ton yɨbnenenonj re onggɨt aneru kɨma na yet re ton kɨma yɨtnono aenonj Sinai dorɨnd dɨde mera b'uwar kɨma na. Ɨ ton ɨntemb jɨ Mose yet re yɨrkokarɨm yɨtkak akasinonj Godɨm pɨlke mera okawam.