Search form

Ɨtaikena Peba 7:4

4Ɨ ton ket Kaldaya gou yɨraronj, ɨ yikonj de Aran wa wɨmenam. Re ton Aran gowɨnd yɨbnenenonj, ti b'u uj awonj. Sɨ ɨngkenaemb ket God Abraamɨnd yiyonj wɨmenam de onggɨt Kanaan gou wa rokasim re yu wɨn wekenyɨt.