Search form

Ɨtaikena Peba 7:40

40Re Mose Oreb dor ɨjonj God ma yɨt okatam poti (40) bibɨr kɨma, Israel rɨgap Aronɨnd yomno da, ‘Man b'ogla meranɨm tamnɨkinyɨt nɨnda god yepim ra men wɨp nitiyenanj. Mop nokɨp men ma wumɨr im nangga na re aukenenyɨm onggɨt rɨga Mosem pɨlɨnd yet re sɨn wɨp nomninonj Ejipt ke.’