Search form

Ɨtaikena Peba 7:41

41Sɨ onggɨt wɨnɨnd, ton yɨpa b'anygɨnena god aidol yomnɨko kau b'ɨga pɨla. Ɨ ton ket sɨ gasa eyento onggɨt aidolɨm pɨlwa sɨ omnɨkam. Ɨ re ton yɨr yongo towainajog yɨm ke omnɨki ɨtemb gasa, ton ket ma sobijog sam kɨma na dɨde ɨsnawa kɨma na aukenento.