Search form

Ɨtaikena Peba 7:42

42Sɨ God ten kak eainonj. Ɨ Ton erarinonj towa singi rɨrɨrɨnd ewangayam wub kumbɨnd nɨnda gasa opi re lomkongga, mobi, dɨde ɨki. Sɨ bageyam waina peband onggɨtyam towaina negɨr ewangaya gatab ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Israel gu rɨga, re wɨn wul kesa tunggɨnd wekenot poti (40) kemag kɨma,

yet Kornɨm singi sɨ b'angga dɨde sɨ gasa eyeninonj Kor pɨlwa?

Makwa yet.