Search form

Ɨtaikena Peba 7:43

43Ajɨ wɨn eyenonda wɨn kɨma re wub kumbɨnd b'anygɨnena god Molok ewangayapu plaimet na

dɨde yɨpa waina ewangaya aidol ɨki Raipan na.

Sɨ wɨn osiemb aidol amnɨkonda re towa pɨlwa kumsos b'amka mana.

Sɨ onggɨt paemb Kon wen teaukeninyɨn dem wɨmenam de paja tungg Babilon wa,

ɨ dɨde ket nɨnda kantri nata.’