Search form

Ɨtaikena Peba 7:44

44“Ajɨ kwa yɨpa sɨ omnɨkapu yɨna plaimet toda kea yɨbnenenonj mera b'uwar kɨma de wul kesa tunggɨnd. Ɨ onggɨtyam met oranga yɨt re ɨja naemb jɨ. Naska God Mosem youyawonj Tina ɨsamki wɨp met orangam. Sɨ Mose ket ɨtemb met yorangonj Israel rɨga kɨma ɨja na wɨp ɨt re rɨngmana re ton yɨr yongonj. Ɨ God omandemb jɨ ket towa pɨlwa pɨtapɨta aukenenonj onggɨt metɨnd da, ‘Kon ɨta wɨn kɨma nɨbnenenyɨn.’