Search form

Ɨtaikena Peba 7:45

45Ɨ Mera b'uwarɨp kea onggɨtyam yɨna plaimet yiyeneno wul kesa tungg nata. Ɨ yɨmta ke ket, re ton Yosuwa kɨma wuwonj de God ma obagɨki kesa rɨgaina Kanaan gou wa, ton kea yiyeno onggɨtyam yɨna plaimet ton kɨma. Ɨ God opimemb Tina obagɨki kesa rɨga eaukeninonj meraina b'uwar wa wɨpɨnd. Ɨ ton kwa yiyeneno, ngɨrpu onggɨt wɨnɨnd re Dawid Israel king pɨpmet yokatonj.