Search form

Ɨtaikena Peba 7:46

46Ɨ God ma sobijog na Dawidɨm wurar yogoninonj. Sɨ Dawid Godɨnd yɨgekitonj da, ‘Ra man singi taet, kon motrangaen yɨpa mor wɨmenapu met yɨpand wɨmenam Yakobɨmna gu rɨga kɨma.’