Search form

Ɨtaikena Peba 7:49

49‘Yonggyam yindeny da,

“Wub kumb re koina omitapu kasa e,

dɨde gowukoi re koina pɨs oramitapu pɨpmet e.

Sɨ rɨngma, wɨn rɨrɨr e koina odede ukoi wɨmenapu met notrangaya?

O rokate kor wɨram wɨmenapu pɨpmet nɨtɨbnau?