Search form

Ɨtaikena Peba 7:5

5Ajɨ God makwa ngai ti yokawonj sobijogjog gou kɨpol ti owabɨndena iyoyɨm. Ɨ ti re maka yɨpa tina oraki b'ɨga yɨbnawonj, ajɨ God tɨrɨr yɨt tin yomnonj da, ‘Kon ɨta motkaen dem onggɨtyam gou rokate re man mɨbnyɨt man dɨde moina kus ke b'ɨgawar kɨma owabɨndenam.’