Search form

Ɨtaikena Peba 7:51

51“Sɨ wɨn re korɨrkorɨr rɨga im, ɨ waina gar re rogɨlkak im dɨde yɨpya re dum im. Sɨ wɨn God ma yɨt wumɨr kesa dɨde utkunda kesa ainindam. Ɨ wɨn sɨram b'ɨrari kesa Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yoenenya. Sɨ wɨda re yɨpa wɨp mɨle im amnɨkenenindam wa b'uwar re dɨde.