Search form

Ɨtaikena Peba 7:54

Rɨgap Stepanond Gɨmokɨp ke Yɨdrɨko.

54Ɨ re rɨgap Stepanomna onggɨtyam yɨt utkundo, ton ma sobijog na gar soro aukɨto dɨde tinɨm weyat b'ɨpendena kɨma wuwenonj.