Search form

Ɨtaikena Peba 7:55

55Ajɨ Stepanomna gar re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨndangɨr yomnonj. Ɨ re ton ket yɨr pumb wa yikenonj, ton kea yɨr angonj God ma b'ogɨl ɨnyomarena dɨde Yesund onyiti Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd.