Search form

Ɨtaikena Peba 7:56

56Ɨ ton yindonj da, “Yɨr de, kon ɨta yɨr yongen pumb tungg ɨpangendi dɨde Rɨgamna B'ɨga onyiti Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd.”