Search form

Ɨtaikena Peba 7:6

6Ɨ God kwa tin yomnonj odede da, ‘Moina kus ke b'ɨgawar opima b'enga rɨgaina gowɨnd obayam taukanj dem. Ɨ onggɨt gou yonggyamwar rɨgap towaina wɨko rɨga mim tamnenanj dem ɨ ket towa pɨlɨnd nenegɨrjog mɨle tamnɨkenenauranj dem powa andred (400) kemag kɨma.