Search form

Ɨtaikena Peba 7:7

7Ɨ ket Kon ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨken dem onggɨt kantrim pɨlɨnd yet ra wen wɨko rɨgam tamneniny dem.’ Ɨ dɨde kwa God yomnonj da, ‘Ɨ onggɨt kak ke ket opima moina b'ɨgawar topendanj dem onggɨt kantri ke, ɨ tɨtekanj dem dɨkɨnd onggɨt gowɨnd, ɨ dɨde ket ton opima Kor pɨlwa kumsos b'amka tuweny dem.’