Search form

Ɨtaikena Peba 7:8

8Ɨ God Abraamɨm outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt yokawonj Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle omnɨkam. Sɨ re ton b'ɨga yorakonj Isak dɨde re Isak eitɨm (8) bibɨr yokatonj, ton ket Isakɨm pɨlɨnd God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yomnɨkonj. Ɨ re Isak b'ɨga yorakonj Yakob, todaka ti b'ɨga Yakobɨm pɨlɨnd kea onggɨtyam mɨle yomnɨkonj. Ɨ kwa re Yakob b'ɨga arakinonj meraina twelp (12) b'uwar, toda kwa kea towa pɨlɨnd onggɨtyam mɨle yomnɨkonj.