Search form

Ɨtaikena Peba 7:9

9“Ɨ meraina b'uwarɨp towa yɨnggan Yosepɨnd nonyɨk yɨponeneno, ngɨrpu tin wɨko rɨgam yosogo yɨpa Ejipt rɨgam pɨlwa. Ajɨ re ton ket Yosepɨnd yiyonj de Ejipt wa, God kea ton kɨma b'inkenenonj.