Search form

Ɨtaikena Peba 8:1-2

1-2Ɨ re rɨgap Stepanond gɨmokɨp ke yɨdrɨko, Saul b'ogɨl sam kɨma yɨmjatonj tin ongandam.

Saulɨmna Oramiti Ukoi Bebɨg kɨma B'ɨdgotnena Yerusalem Sosind

Ɨ re ket Stepano uj awonj, nɨnda Godɨm ewangaya rɨgap tina ujgɨm eungitam yiyo, dɨde ukoi gar bebɨg kɨma tin yii yiyagɨko. Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta awonj Yerusalem Sosind. Sɨ onggɨt penaemb komkesa gar ke utkunda rɨgap wetaweta aukɨto komkesa Yuda dɨde Samariya eriya nata. Ajɨ ɨtmɨkitijog rɨgap re maka wetaweta aukɨto. 3Saul daka onyitonj sosi negɨr omnɨkam, sɨ ton yikenonj metta metta, ɨ gar ke utkunda rɨga dɨde kongga ɨgonyɨgony eyeninonj sɨbɨbmet wa oramkam.