Search form

Ɨtaikena Peba 8:10

10Sɨ komkesa taunɨnd rɨga, goujog rɨga dɨde ukoi nyɨ rɨga, ukoijog utkunda yoramiteneno ti pɨlɨnd odede yɨt kɨma da, “Ɨtemb rɨga re godɨmna danda kɨma e, ogenaya da ‘Ukoijog Danda’.”